fbpx

T&C – EULA – GDPR (CZ)

Terms and Conditions (Vinter) – link

EULA (Vinter) – link

GDPR

YellowCouch je přední globální firma v oboru profesionálních služeb, která poskytuje široké spektrum řešení diagnostiky lidského potenciálu, kompetencí a motivací a související poradenské služby. Společnost YellowCouch odhodlaně chrání vaše soukromí. Toto odhodlání odráží důležitost, kterou přisuzujeme získání a udržení si důvěry našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších lidí, kteří s námi sdílejí své osobní údaje.

Jakou má toto Oznámení o ochraně soukromí funkci?

Toto Oznámení o ochraně soukromí („Oznámení“) vysvětluje postupy společnosti YellowCouch při zpracování údajů, zejména avšak nikoli pouze naše služby v oblasti HR diagnostiky. To zahrnuje naše systémy hodnocení a zpětné vazby.

Kdo jsme?

V celém tomto Oznámení odkazuje „YellowCouch” na společnost YellowCouch s.r.o. a také na její případné přidružené a dceřiné firmy (též označované jako „my“, „nás/nám/námi“ či „naše“). V souvislosti s informacemi obsaženými v Oznámení o ochraně soukromí a souvisejícími službami nás můžete kontaktovat na:

YellowCouch s.r.o.
U Homolky 125/7
150 00, Praha 5

e-mail: gdpr@yellowcouch.eu
Tel.: 00 420 773 552 883

Stejně lze kontaktovat i našeho referenta pro ochranu údajů.

Kdo je zodpovědný za vaše informace?

Jelikož společnost YellowCouch obvykle působí jako zpracovatel vašich osobních údajů (zpracováváme je pouze na pokyn), za rozhodnutí spojená s vašimi osobními údaji jsou primárně zodpovědní naší zákazníci. Stávají se tak správcem. Vaším správcem je tudíž subjekt, pro něhož provádíte toto hodnocení/zpětnou vazbu. Můžete ho také přímo kontaktovat s dotazy na své osobní údaje. Samozřejmě můžete provádět vyhodnocení také své vlastní osoby.

Kdy a jak sbíráme vaše údaje?

Vaše osobní údaje sbíráme dvěma způsoby: (i) poskytuje nám je náš zákazník, abychom vám mohli dodat danou službu, a (ii) sbíráme je přímo od vás, když používáte naše služby.

Jaké údaje sbíráme?

Sbíráme specifické osobní údaje k poskytování služeb diagnostiky potenciálu:

 • Identifikační údaje (např. titul, jméno a příjmení, datum narození, pohlaví). Tyto údaje nám poskytujete vy nebo náš zákazník.
 • Technické údaje (např. veřejná IP adresa, čas a datum přístupu, aktivity prohlížeče, nastavení prohlížeče, informace o zařízení a přihlašovací údaje). Tyto se využívají primárně k bezpečnostním účelům, a to ověření pravosti a kontrole vstupních dat.
 • Údaje z hodnocení (např. vaše odpovědi, doba trvání testu, výsledky hodnocení)
 • Zpětná vazba (např. vaše názory, reakce, postoj – k vlastnímu výkonu nebo výkonu někoho jiného)
 • Citlivé nebo speciální údaje (např. o zdravotním stavu a etnické příslušnosti). Tyto osobní údaje můžeme sbírat během video hodnocení, kdy vzniká video materiál s vaší osobou. Bude-li se vás toto týkat, vždy vám to znovu oznámíme a požádáme o další souhlas.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje v souladu s CCPA neprodáváme. Vaše osobní údaje – včetně výsledků hodnocení a zpětné vazby – poskytujeme pouze zpět zákazníkovi, který si nás na danou službu smluvně najal, či stranám přímo zapojeným do poskytování dané služby.

 

Jak vaše osobní údaje využíváme a o jaký právní základ se opíráme?

Vaše osobní údaje využíváme za účelem poskytování služeb diagnostiky v souladu se smluvním vztahem, který máme se svými zákazníky. Ve většině případů je zpracování odůvodněno následovně:

(i) Poskytování vyhodnocovacích služeb.

Zpracování údajů z hodnocení pro našeho zákazníka stojí na takovém právním základě, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro podniknutí kroků (na vaše vyžádání) vedoucích k uzavření smlouvy, konkrétně že provedení hodnocení či zpětné vazby představuje nutný krok v procesu získání pracovní pozice. Bez poskytnutí vašich osobních údajů bychom nebyli schopní provádět služby k dosažení tohoto cíle. Opírá-li se zákazník o jiný právní základ, bude vás o něm informovat samostatně.

Za určitých okolností, kdy správcem vašich osobních údajů může být společnost YellowCouch, tvoří náš právní základ legitimní zájmy. Tyto legitimní zájmy spočívají v tom, že splníme smluvní závazky vůči svým zákazníkům a vám úspěšné poskytneme své služby.

Pro speciální kategorie osobních údajů zpracovávaných nástrojem pro video hodnocení vidAssess nebo nástrojem Eye in the Sky nebo VInter je právním základem pro zpracování souhlas. V případech, kdy se vás to týká, obdržíte v dané době více informací, jelikož váš souhlas je nutný dodatečně k tomuto Oznámení o ochraně soukromí.

(ii) Poskytování služeb zpětné vazby.

Právním základem pro zpracování údajů ze zpětné vazby je váš souhlas. V případech, kdy se vás to týká, obdržíte v dané době více informací, jelikož váš souhlas je nutný dodatečně k tomuto Oznámení o ochraně soukromí.

(iii) Optimalizace a statistická analýza.

Pro tento účel zpracováváme pouze anonymizované soubory údajů. Veškeré identifikovatelné osobní údaje jsou ze souborů údajů odstraněny před tím, než společnost YellowCouch tyto soubory použije pro statistickou a vědeckou analýzu. Právním základem pro tento proces anonymizace je stejný jako ten popsaný v bodě (i).

(iv) Cookies

Při využívání našich služeb na vyhledávání talentů se na vašem zařízení mohou ukládat cookies.

Tyto cookies jsou funkčně nutné pro poskytování služby – to znamená, že jsou důležité technicky pro zajištění správného fungování našich systémů. Právním základem jsou legitimní zájmy, jelikož zajištění úspěšného poskytnutí služby představuje legitimní záměr.

Ukládání cookies můžete zamezit nastavením svého webového prohlížeče nebo úpravou nastavení tak, aby se cookies mazaly po zavření prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že úplné zakázání cookies ovlivní vaše možnosti využívání naší služby, zejména v souvislosti s její kvalitou. Ohledně zakázání či vymazání cookies můžete také kontaktovat YellowCouch skrze e-mail gdpr@yellowcouch.eu

K poskytování této služby nevyužíváme žádnou třetí stranu ani sledovací cookies. K těmto informacím se můžete kdykoli snadno dostat přes náš odkaz „Cookies“ nebo v tomto Oznámení.

Sbíráme informace od dětí?

Neposkytujeme žádné služby přímo dětem a vědomě nesbíráme žádné osobní informace od dětí, nedá-li k tomu pokyn náš zákazník.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro své výše uvedené účely. Dobu zpracování obvykle stanovuje náš zákazník. Neobdržíme-li od zákazníka specifické pokyny, uchováváme vaše osobní údaje po dobu dvanácti (12) měsíců. Poté jsou buď nevratně anonymizovány, nebo vymazány. Nad výše uvedené uchováváme vaše osobní údaje v souladu s veškerými platnými legislativními požadavky.

Zveřejňujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme se svým zákazníkem, tedy obchodním subjektem, s nímž jsme uzavřeli smluvní ujednání. Nad výše uvedené sdílíme osobní údaje pouze následovně:

V rámci společnosti YellowCouch

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty, značkami, divizemi a dceřinými firmami společnosti YellowCouch za účelem poskytování vyhodnocovacích služeb.

Osobní údaje nepronajímáme, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme nepřidruženým třetím stranám. Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami s výjimkou našeho zákazníka a za níže uvedených okolností.

Autorizovaní poskytovatelé služeb

Vaše údaje můžeme sdělit poskytovatelům služeb, které jsme si ponechali (jako zpracovatele) k vykonávání služeb místo nás. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně omezeni ve využívání či zveřejňování údajů s výjimkou případů, kdy je to nutné k vykonávání služeb místo nás nebo k vyhovění zákonným požadavkům.

Tyto třetí strany vaše údaje odpovídajícím způsobem střeží a jejich aktivity se omezují na účely, pro které byly vaše údaje poskytnuty.

Zákonné požadavky a obchodní převody

Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud: (i) to vyžaduje zákon, právní proces, předpis, pravidlo, nařízení či profesní norma, či jako reakci na předvolání, povolení k domovní prohlídce nebo jiný právní požadavek; (ii) to po nás vyžaduje policie či jiný státní úřad; (iii) jsme přesvědčení, že zveřejnění je nezbytné či přiměřené k zamezení fyzické újmy nebo finanční ztrátě; (iv) je to v souvislosti s vyšetřováním podezřelé či nezákonné činnosti. Zveřejnění může být také požadováno pro firemní audity nebo k prošetření stížnosti či bezpečnostní hrozby.

Přesunujeme vaše osobní údaje do jiných zemí?

Obecně vaše osobní údaje do jiných zemí nepřesunujeme, pokud jsme se na tom nedohodli se zákazníkem. Kde tímto způsobem můžeme vaše osobní údaje přesunout do jiných zemí nebo kde my sami fungujeme jako správce, můžeme tak činit. Jelikož jsme globální organizace, může z naší strany dojít k přesunu určitých osobních údajů do jiných zemí autorizovaným poskytovatelům našich služeb či našim obchodním partnerům, kteří pracují naším jménem, a to v souladu s platnou legislativou. Naše přidružené firmy a třetí strany mohou být místního charakteru nebo se nacházet v zámoří – některé z nich v zemích, které podle Evropské komise nedisponují odpovídající úrovní ochrany dat.

Když tak činíme, používáme celou řadu různých mechanismů, které nám pomáhají zajistit, že vaše údaje jsou doprovázeny i vašimi právy a ochranou:

 • Zajišťujeme, že přenosy v rámci naší organizace jsou kryté dohodami vycházejícími ze standardních smluvních ujednání Evropské komise, která každý členský stát smluvně zavazují k zajištění odpovídající a stálé úrovně ochrany osobních údajů bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
 • Přenášíme-li vaše osobní údaje mimo naši organizaci či třetím stranám, které pomáhají poskytovat naše produkty a služby, získáváme od těchto třetích stran smluvní závazky na ochranu vašich osobních údajů. Některé z těchto záruk mají formu vysoce uznávaných certifikačních programů, jako třeba Štít EU-USA na ochranu osobních údajů přenášených z EU do Spojených států, či standardních smluvních ujednání.
 • Obdržíme-li požadavek na informace od policie či dohledových orgánů, pečlivě každý takový požadavek před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů validujeme.

Máte-li zájem o další informace o tom, zda vaše údaje budou sděleny zahraničním příjemcům, kontaktujte nás prosím výše uvedeným způsobem. Máte také právo nás kontaktovat s požadavkem na získání dalších informací o pojistkách či zajištěních, které aplikujeme (včetně kopie příslušných smluvních závazků, které mohou být vypracovány z důvodů zachování mlčenlivosti v obchodních vztazích) k zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů v případě jejich přesunu dle výše uvedeného.

Zavedli jsme bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto jsme zavedli odpovídající fyzické, technické a administrativní bezpečnostní standardy na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, změněním či zničením. Vaše osobní údaje chráníme proti neoprávněnému přístupu, využití a zveřejnění, a to prostřednictvím bezpečnostních technologií a postupů jako třeba kódováním a omezeným přístupem. K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, které absolvují školení na důležitost ochrany osobních údajů.

Poskytovatelé a zprostředkovatelé našich služeb jsou smluvně vázáni k zachování důvěrnosti osobních údajů a nesmějí tyto údaje využívat pro žádný neoprávněný účel.

Další práva týkající se vašich údajů

Zákony na ochranu údajů se zemi od země liší, kdy některé země poskytují větší ochranu než druhé. V závislosti na určitých výjimkách a v některých případech, zejména pokud sídlíte v jurisdikci, v níž platí zákony na ochranu soukromí, máte ve vztahu ke svým osobním údajům určitá práva.

Pro uplatnění svých práv nás zkontaktujte. Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek sdělíme našemu zákazníkovi, v jehož zodpovědnosti je rozhodnutí o odpovědi na váš požadavek.

V závislosti na právních a dalších přípustných aspektech vyvineme veškeré úsilí k co nejrychlejšímu splnění vašeho požadavku, nebo vás budeme informovat o nutnosti dodání dalších informací, abychom váš požadavek mohli splnit. Ne vždy můžeme být schopní váš požadavek vyřešit, například pokud by ovlivnil povinnost zachování důvěrnosti vůči druhým nebo pokud nás zákony opravňují k vyřešení takového požadavku jiným způsobem.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům a jejich kategoriím, které o vás uchováváme.

Právo na opravu

Máte právo po nás požadovat opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné či neaktuální.

Právo být zapomenut (Právo na výmaz)

Máte právo požadovat za určitých okolností vymazání svých osobních údajů. Informace o vás mohou být vymazány pouze tehdy, nejsou-li vaše údaje již nezbytné k účelu, pro který byly sebrány, a my nemáme žádný jiný právní základ pro zpracování těchto údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů, avšak pouze když:

 • jejich přesnost je sporná, abychom mohli ověřit jejich přesnost;
 • takové zpracování je protizákonné, ale vy je nechcete nechat vymazat;
 • již nejsou nezbytné k účelům, pro které byly sebrány, ale my je stále potřebujeme ke stanovení, uplatnění či hájení právních nároků;
 • jste uplatnili právo na vznesení námitky a probíhá ověření převažujícího základu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, které nám nařizuje poskytnutí osobních údajů vám či jinému správci v běžně používaném, strojově čitelném formátu, avšak pouze tam, kde zpracování takových údajů vychází ze (i) souhlasu, nebo (ii) plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů, avšak pouze tam, kde právním základem pro takové zpracování jsou naše legitimní zájmy. Vznesete-li námitku, máme možnost prokázat, že máme pádné legitimní zájmy, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

Automatizované rozhodování

Společnost YellowCouch coby poskytovatel služeb nevyužívá systémy založené výhradně na automatizovaných rozhodovacích procesech, a nečiní tudíž rozhodnutí, která na vás mají právní či podobný významný dopad. Konečné rozhodnutí například ohledně toho, zda získáte určitou pracovní pozici, spočívá na našem zákazníkovi.

V rámci svých vyhodnocovacích služeb však společnost YellowCouch nabízí svým zákazníkům procesy, které zefektivňují proces podávání žádosti. Účelem takových automatizovaných procesů společnosti YellowCouch je porovnat vaše odpovědi z testování s výzkumnými modely a oborovými znalostmi, které jsme vyvinuli na základě statistických, vědeckých a psychologických expertíz (obvykle ve formě algoritmů). Například vaše vstupní data v počátečních testech mohou být využita při automatickém rozhodnutí, zda můžete přejít k dalším testům. Na základě výsledků vašeho závěrečného hodnocení se zákazníci mohou později rozhodnout, zda vaši přihlášku postoupí dále.

U video či audio testovacích modulů může zákazník využít funkci převodu řeči na text nabízenou společností YellowCouch, která převádí vaše odpovědi do textové podoby a následně analyzuje s využitím expertízy na týchž statistických, vědeckých a psychologické základech (obvykle ve formě algoritmů), za účelem vytvoření na hodnocení založené zprávy pro zákazníka. Takové zprávy může zákazník využít pro automatizované rozhodnutí o tom, zda vaši přihlášku postoupí dále.

Vezměte prosím na vědomí, že YellowCouch v současnosti nepoužívá žádnou technologii obličejového či biometrického profilování, a neanalyzuje tudíž výrazy vašeho obličeje ani jinak nezužitkovává fyzické rysy ukázané na obrazovce během video hodnocení.

Přejete-li si, aby do automatizovaného rozhodování a/nebo profilování vstoupil člověk, chcete-li vyjádřit své stanovisko a/nebo vznést námitku proti rozhodnutí učiněnému v této souvislosti, kontaktujte prosím nás na gdpr@yellowcouch.eu nebo přímo zákazníka.

Odvolání souhlasu

Pokud jste udělil/a souhlas ke konkrétní činnosti zpracování, máte právo svůj souhlas odvolat s budoucím účinkem. Pro odvolání svého souhlasu kontaktujte prosím nás na gdpr@yellowcouch.eu nebo přímo zákazníka.

Stížnosti

Máte právo podat stížnost ke svému dozorčímu úřadu na naše zpracování svých osobních údajů.

Mezinárodní přenos

Jak bylo uvedeno výše, můžete si požádat o vydání kopie či odkazu na pojistky aplikované při přenosu vašich osobních údajů mimo Evropskou unii.

CCPA

Diskriminace : Uplatní-li spotřebitelé svá práva v rámci CCPA, podniky je za to nesmí diskriminovat, například odepřením nebo poskytnutím odlišné úrovně kvality zboží či služeb, nebo naúčtováním či naznačením, že podnik si bude účtovat odlišné ceny či sazby nebo ukládat pokuty (pokud toto přiměřeně nesouvisí s hodnotou získanou z osobních údajů spotřebitele).

Zveřejnění pobídek: Pokud podnik nabízí jakékoli finanční pobídky za sběr, prodej či vymazání jejich osobních údajů, spotřebitelé mají právo být o takových nabízených finančních pobídkách a jejich významných podmínkách informováni, a také právo nebýt do takových nabídek začleněni bez předchozího informovaného souhlasu o začlenění a moci od takových nabídek kdykoli odstoupit. Podniky nesmějí nabízet nespravedlivé, neopodstatněné, nátlakové či lichvářské finanční pobídky. V tuto chvíli nenabízíme žádné pobídky.

Ostatní ujednání

Důležité upozornění:

Interpretace výsledků diagnostiky aplikací Vinter slouží pouze jako nezávazná inspirace a ukázka, jak by případná interpretace výsledků diagnostiky dané osoby či osob mohla být pojata. Vždy doporučujeme předchozí konzultaci výsledků s odborníkem. Na základě interpretace aplikací Vinter nesmí být činěno žádné rozhodnutí související s pracovně-právním vztahem, jeho vznikem, zánikem či modifikací. Společnost YellowCouch nenese žádnou právní odpovědnost za taková či jiná případná rozhodnutí učiněná na základě anebo v přímé souvislosti s použitím této aplikace či v takovém případě, kdyby za jeho podklad být považována mohla.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli další otázky či obavy, kontaktuje nás prosím:

YellowCouch s.r.o.
e-mail: gdpr@yellowcouch.eu
Tel.: 00 420 773 552 883

Změny v tomto Oznámení

Toto Oznámení můžeme čas od času aktualizovat. Když tak učiníme, vyvěsíme na těchto stránkách aktuální znění a opravíme datum verze umístěné na konci této stránky.

Toto Oznámení bylo naposledy aktualizováno v leden 2021

YellowCouch ©2021

YellowCouch s.r.o.

U Homolky 125/7
150 00, Praha 5

e-mail: gdpr@yellowcouch.eu
Tel.: 00 420 773 552 883