Stupnice shody

Jak správně interpretovat stupnici shody?

Začněme nejprve mírně laickým vysvětlením:

Je zcela normální a běžné, že je kandidát během vyplňování dotazníku místy nejistý nebo nekonzistentní. Tuto míru nekonzistence však neurčujeme my, jako YellowCouch, ale daná srovnávací skupina. Ta je nad stupnicí shody gaussově rozložena. Znamená to tedy, že kandidát, který má nižší konzistenci (1-2), vyplňoval nástroje shapes/views více nekonzistentně. Proto mohou být nejrůznější důvody, od nízké míry motivace pro vyplnění dotazníku, přes stylizaci, až po neznalost sebe sama. Naopak vysoká míra konzistence (9) odráží až radikální a „příliš konzistentní“ sebepopis jedince. A jak vědí účastníci tréninku interpretace – každému extrému by měla být věnována vyšší míra pozornosti.

Podíváme-li se na problematiku odborněji:

Na základě provedených empirických studií byla stupnice shody (konzistence) během let upravena. Během výzkumu byli kandidáti požádáni, aby se nejprve otevřeně a upřímně ohodnotili a následně aby se pokusili provést stylizaci tak, aby byli přijati do konkrétního zaměstnání. Pro výzkum byli použity různé pracovní pozice s různými požadavky a pravdivé vs. stylizované odpovědi byly pečlivě monitorovány.  Na tomto podkladě byl následně spočítán tzv.“fake-index” pro každého účastníka. Cílem byla optimalizace stupnice shody tak, aby dokázala určit kritickou úroveň manipulovaných či nereálných odpovědí.

Matematická simulace prokázala nutnost provázat současnou stupnici shody (cons_a: SD hrubých skóre na primárních škálách) s individuálními blokovými vzorky odpovědí a celkovým procentem rozdělených bodů (pdis).  Průměrný vzorek odpovědi/blok je indikován jako SD všech vážených odpovědí ke každé položce (cons_b). Optimalizovaný model vedl k následnému novému způsobu výpočtu shody:

cons_new = (cons_a 2 /(1+cons_b 2) 2) * pdis2

Nová shoda významně negativně koreluje (-.30) se stupněm manipulované odpovědi; neboli čím nižší je shoda, tím vyšší je pravděpodobnost manipulované odpovědi.

Normované výsledky nové stupnice shody mohou být na Staninové škále interpretovány následovně:

1:       velmi kritická úroveň; náhodný, nevyrovnaný způsob odpovědí, nebo velmi vysoká pravděpodobnost silně manipulovaného způsobu vyplnění

2:       kritická úroveň; vysoká pravděpodobnost stylizace

3:       mírně kritická úroveň; indikace k stylizaci

4 až 8:  v pořádku; vysoká pravděpodobnost otevřených a upřímných odpovědí

9:       mírně kritická úroveň; může indikovat jak extrémně jasnou představu o sobě sama
nebo “úspěšnou” vysokou stylizaci jedince